TERMS AND CONDITIONS

I. Order and Purchase Conditions * II. Shipping and Payment * III. Delivery Period * IV. Order Cancellation * V. Specific Conditions * VI. Final Provisions

Explanation: the sign "/" slash, means "or".

Buying goods, online products and services on this website may be made by legal bodies as well as individuals in compliance with the rules listed below.

I. Order and Purchase Contract

You as a buyer (customer / client) order goods / online products / services offered on this site through the electronic trading system via e-shop, or by using the order forms provided on this site.

Thus made the order shall be considered binding and is in line with the Act. 108/2000 Z.z. as amended, and regulations seen as concluding a contract at a distance.

When ordering it is necessary to completely specify all data requiered in the order form.

These data are under the Law on Protection of Personal Information. 122/2013 Z.z. and corrsponding EU law and will be used only in the context of the business relationship between buyer and seller, for internal statistics of the seller, and will not be disclosed to any third parties, except the data necessary to deliver goods which will be provided to the delivery company/shipper.

A binding purchase agreement is since the moment of having submitted the order. All thus submitted orders are orders with obligation to pay.

Orders must be paid in advance on the basis of data / proforma invoice which will be sent upon receipt of your order.

Seller (operator of this site) is an enterprise Durango System, s. r. o. seated on 700/19 Lidická St., 602 00 Brno, CZ, registeed in the Commercial Register at the Regional Court in Brno, odd. C l. 90061, ID 04469356, Tax ID: CZ04469356.

II. The Purchase Price, Shipping and Payment for Orders

As a buyer you must pay us the purchase price of goods / online products / services agreed in the contract.

PAYMENT of ordered goods / online products / services can be performed by:

1. bank transfer (via Internet banking, classic gear)

Bank name: Fio banka, BIC: FIOZSKNAXXX

IBAN SK2983300000002700915489

2. The online credit or debit card

3. via PayPal

We reserve the right to change the purchase price in case of legislative changes, changes in prices from manufacturers or suppliers.

As the date of payment is considered the day when the full purchase price is credited to our account. The price listed on the site is guaranteed within five days from the date of dispatch of your order. In case of not paid orders within this period of five days, our system cancels the order and the buyer has when re-ordering no right to require the previous price.

The total order price is the total price of the goods / online products / services + postage (price, fee for service).

SHIPPING within Slovakia (price for delivery of goods):

 • Order for more than 150 EUR - free shipping
 • Package to Mail by Post: 3.50 EUR
 • Package home by Post: 4.50 EUR
 • Courier: 9 EUR

SHIPPING to Czech Republic (price for delivery of goods):

 • Order for more than 150 EUR - free shipping
 • Package home by Post: 9.90 EUR
 • Courier: 15 EUR

Currency Converter in here

SHIPPING within Europe (price for delivery of goods):

HU, PL, AU

 • order for more than 150 EUR - free shipping
 • delivery by Slovak Post: 9.90 EUR
 • delivery by courier: 15 EUR

Currency Converter here

Rest of Europe:

 • order for more than 200 EUR - free shipping
 • delivery by Post: 19.90 EUR
 • delivery by courier: 25 EUR

Currency Converter here


SHIPPING for online products: For products that are delivered electronically online / as download link / by e-mail price for delivery is: 0 EUR

SHIPPING for workshops, licenses: For workshops, licenses and additional services for LGES and LGET price for delivery is: 0 EUR

III. Delivery Period

Delivery time depends on the type of the goods, products, or services.

 • Goods sent by mail are generally shipped within 2-14 business days.
 • Online products are usually sent within 24-72 hours upon receipt of the payment.
 • Services are provided under the terms of workshops.

In case the specified delivery time is not convenient for you, please do not submit your order.

You. as a buyer, are obliged to check if the goods and their packaging delivered to you is in a good state. In case you find out that the package is mechanically damaged, please make a record of it in the presense of the postman/courier and inform us asap by e-mail to genkieu(at)gmail.com or slovakia(at)durangosystem.eu. Based on the evidence, we can solve the situation.

IV. Order Cancellation

We reserve the right to cancel the order, or its part, in case it is not possible for technical reasons to deliver the goods within the required time, the goods are no longer produced, not supplied, or their price has changed significantly. In case this happens, we will notify you immediately via e-mail.

V. Specific Conditions

Specific conditions apply to workshops. It is necessary to accept the terms and rules directly specified and applicable to a particular workshop. These specific conditions are always published in the order (registration) form of the relevant workshop.

VI. Final Provisions

Notwithstanding any other provisions of the contract, the seller is not liable to the consumer for any lost profits, loss of opportunity, or any other indirect or consequential loss, or inconvenience caused by so called "higher power" (natural disasters, internet collapses, etc.).

These terms and conditions have been formulated and provided in good faith to meet the legal conditions and adjustments to fair trade relations between the seller and the buyer.

In case of any disputes arising from the failure to meet those conditions, misunderstandings, and similar problems will be solved by mutual communication and agreement out of court.

Any objections, complaints, suggestions, references to the functioning of the website and e-shop can be sent directly to us through our contact form in here.

The seller and the buyer have agreed to fully accept the electronic communication via e-mail and Internet network as valid and binding on both parties.

By submitting your order you acknowledge that before sending your order you read these Terms and Conditions, you understand them and fully accept and agree with them.

Valid since: 15/07/2017

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy * II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky * III. Dodacia doba * IV. Storno objednávky * V. Špecifické podmienky * VI. Záverečné ustanovenia 
Vysvetlivky: znak "/" lomítko, šikmá čiara znamená "alebo".

Nakupovanie tovaru, online poduktov a služieb na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vy ako kupujúci (zákazník / klient) si objednávate tovar / online produtky / služby z ponuky na tejto stránke prostredníctvom obchodného systému elektronickou písomnou formou cez e-shop alebo s použítím objednávkových formulárov uverejnených na tejto stránke. Predajca nepredáva uvedený tovar vo vlastnej kamennej predajni.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri objednávke je nutné kompletne uviesť všetky požadované údaje vo formulári.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim na interné štatistiky predajcu a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov doručovateľovi, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru.

Záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru / online produktov / služieb vzniká v momente odoslania objednávky.Všetky takto odoslané objednávky sú považované za objednávky s povinnosťou platby.

Objednávku je nutné uhradiť vopred na základe údajov/dokladu, ktoré Vám budú doručené po prijatí Vašej objednávky.

Predajca (prevádzkovateľ tejto stránky) je spoločnosť Durango Systém, s. r. o. so sídlom na ul. Lidická 700/19, 602 00 Brno, zapísaná v OR na KS v Brne, odd. C vl. 90061, IČO: 04469356, DIČ: CZ04469356.

II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky

Ako kupujúci ste povinný zaplatiť nám ako predávajúcemu kúpnu cenu tovaru / online produktov / služieb dohodnutú v kúpnej zmluve.

Úhradu objednaného tovaru / online produktov / služieb je možné vykonať:

1. bankovým prevodom (cez Internet banking; klasický prevod)

Bankové spojenie: Fio banka, BIC: FIOZSKNAXXX

 • pre SR: 2700915489/8330
 • pre ČR: 27100915489/2010
 • IBAN: SK2983300000002700915489

2. online kreditnou alebo debetnou kartou

3. z paypal účtu

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet. Cena uvedená na stránke je garantovaná v priebehu piatich dní odo dňa odoslania objednávky. V prípade neuhradenia objednávky v danom termíne je táto stornoovaná systémom a kupujúci nemá pri opätovnej objednávke žiadny nárok požadovať v prípade zmeny ceny pôvodnú cenu.

Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru / online produktov / služieb + poštovné (cena, poplatok za doručenie).

POŠTOVNÉ v rámci Slovenska (cena za doručenie tovaru):

 • Objednávka nad 150 EUR - poštovné zadarmo (0)
 • Balík na poštu: 3.50 EUR
 • Balík na adresu: 4.50 EUR
 • Kuriér: 9 EUR

POŠTOVNÉ do ČR (cena za doručenie tovaru):

 • Objednávka nad 150 EUR - poštovné zdarma (0)
 • Balík na adresu: 9.90 EUR
 • Kuriér: 15 EUR

Menový konvertor tu

Online produkty: V prípade produktov, ktoré sú dodávané elektronickou online formou / link na stiahnutie / e-mail je cena za doručenie: 0 EUR

Workshopy, licencie: V prípade workshopov, licencií a doplnkových služieb pre LGES a LGET je cena za doručenie: 0 EUR

III. Dodacia doba

Dodacia doba závisí od charakteru tovaru, produktu alebo služby.

 • Poštou zasielané produkty sú zvyčajne vyexpedované v lehote 2 - 14 pracovných dní.
 • Online produkty sú doručované v priebehu 24-78 hodín po prijatí úhrady.
 • Služby sú poskytnuté podľa podmienok workshopov.

V prípade, že Vám uvedená dodacia lehota nevyhovuje, objednávku nám neposielajte.

Pri preberaní ste ako kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal. V prípade, že zistíte, že obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujte stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru ste povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. O uvedenej situácii nás ihneď informujte mailom na genkieu(at)gmail.com. Na základe zhotoveného záznamu môžeme situáciu vyriešiř.

IV. Storno objednávky

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať e-mailom.

V. Špecifické podmienky


Špecifické podmienky sa vzťahujú ku workshopom, kde pre workshopy aktuálne v ponuke je potrebné súhlasiť s podmienkami a pravidlami priamo pre konkrétny workshop. Tieto špecifické podmienky sú vždy publikované v objednávkovom (prihlasovacom) formulári na príslušný workshop.

VI. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty alebo komplikácie vzniknuté tkzv. vyššou mocou (prírodné živly a pod.).

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, nedorozumenia a podobne budú prioritne riešené vzájomnou komunikáciou, dohodou a mimosúdnou cestou.

Prípadné namietky, reklamácie, návrhy k fungovaniu stránky a e-shopu môže kupujúci zaslať priamo k nám cez kontaktný formulár tu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním objednávky prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Obchodnými podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.

Platnosť od: 15/07/2017